Shake 'Em Down

Песня исполняется:

4. D3: Mighty Ducks
14. D2: Mighty Ducks/D3: Mighty Ducks